Termat dhe Kushtet

Këto terma dhe kushte ("Kushtet", "Marrëveshja") janë një marrëveshje midis Operatorit të Uebfaqes ("Operatori i Uebfaqes", "ne", "ne" ose "i yni") dhe ju ("Përdoruesi", "ju" ose "juaj "). Kjo Marrëveshje përcakton termat dhe kushtet e përgjithshme të përdorimit tuaj të faqes së internetit të avalanches.com dhe cilindo prej produkteve ose shërbimeve të tij (kolektivisht, "Uebfaqe" ose "Shërbime").


Llogaritë dhe anëtarësia

Ju duhet të jeni të paktën 13 vjeç, të përdorni këtë Uebfaqe. Duke përdorur këtë Uebfaqe dhe duke rënë dakord për këtë Marrëveshje ju garantoni dhe përfaqësoni që jeni të paktën 13 vjeç. Nëse krijoni një llogari në Uebfaqe, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e sigurisë së llogarisë tuaj dhe jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogari dhe çdo veprim tjetër të ndërmarrë në lidhje me të. Sigurimi i informacionit të kontaktit të rremë të çdo lloji mund të rezultojë në përfundimin e llogarisë tuaj. Ju duhet të na njoftoni menjëherë për çdo përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj ose për çdo shkelje tjetër të sigurisë. Ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë veprim ose mosveprim nga ju, përfshirë çdo dëm të çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i veprimeve ose mosveprimeve të tilla. Ne mund të pezullojmë, çaktivizojmë ose fshijmë llogarinë tuaj (ose ndonjë pjesë të saj) nëse përcaktojmë se keni shkelur ndonjë dispozitë të kësaj Marrëveshjeje ose se sjellja ose përmbajtja juaj do të priret të dëmtonte reputacionin dhe dëshirën tonë të mirë. Nëse e fshijmë llogarinë tuaj për arsyet e mësipërme, ju mund të mos ri-regjistroheni për Shërbimet tona. Ne mund të bllokojmë adresën tuaj të postës elektronike dhe adresën e protokollit të internetit për të parandaluar regjistrimin e mëtejshëm.


Përmbajtja e përdoruesit

Ne nuk disponojmë asnjë të dhënë, informacion apo material ("Përmbajtja") që ju paraqisni në Uebfaqe gjatë përdorimit të Shërbimit. Ju do të keni përgjegjësinë e vetme për saktësinë, cilësinë, integritetin, ligjshmërinë, besueshmërinë, përshtatshmërinë dhe pronësinë e pronësisë intelektuale ose të drejtën e përdorimit të të gjithë përmbajtjes së paraqitur. Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim të monitorojmë përmbajtjen në Uebfaqen e paraqitur ose krijuar duke përdorur Shërbimet tona nga ju. Nëse nuk lejohet posaçërisht nga ju, përdorimi juaj i Uebsajtit nuk na jep licencën për të përdorur, riprodhuar, adaptuar, modifikuar, botuar ose shpërndarë përmbajtjen e krijuar nga ju ose të ruajtur në llogarinë tuaj të përdoruesit për komercial, marketing apo ndonjë qëllim të ngjashëm. Por ju na jepni leje për të hyrë, kopjuar, shpërndarë, ruajtur, transmetuar, riformatuar, shfaqur dhe kryerur Përmbajtjen e llogarisë tuaj të përdoruesit vetëm ashtu siç kërkohet me qëllim të ofrimit të Shërbimeve për ju. Pa kufizuar asnjë nga ato përfaqësime ose garanci, ne kemi të drejtë, megjithëse jo detyrim, që në diskrecionin tonë, të refuzojmë ose heqim çdo përmbajtje që, sipas mendimit tonë të arsyeshëm, shkel ndonjë nga politikat tona ose është në ndonjë mënyrë e dëmshme ose kundërshtues.


backups

Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen që banon në Uebfaqe. Në asnjë rast nuk do të mbajmë përgjegjësi për ndonjë humbje të ndonjë përmbajtjeje. Isshtë përgjegjësia juaj e vetme të ruani kopjimin e duhur të përmbajtjes tuaj. Pavarësisht nga sa u tha më sipër, në disa raste dhe në rrethana të caktuara, me absolutisht asnjë detyrim, ne mund të jemi në gjendje të rivendosim disa ose të gjitha të dhënat tuaja që janë fshirë nga një datë dhe kohë e caktuar kur ne mund të kemi bërë kopje rezervë të të dhënave tona qëllime. Ne nuk garantojmë se të dhënat që ju nevojiten do të jenë të disponueshme.


Ndryshimet dhe ndryshimet

Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar këtë Marrëveshje ose politikat e saj në lidhje me Uebfaqen ose Shërbimet në çdo kohë, efektive pas postimit të një versioni të azhurnuar të kësaj Marrëveshjeje në Uebfaqe. Kur ta bëjmë këtë, ne do të postojmë një njoftim në faqen kryesore të faqes sonë të internetit. Përdorimi i vazhdueshëm i Uebfaqes pas ndonjë ndryshimi të tillë do të përbëjë pëlqimin tuaj për ndryshime të tilla.


Pranimi i këtyre termave

Ju e pranoni që e keni lexuar këtë Marrëveshje dhe pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e saj. Duke përdorur Uebfaqen ose Shërbimet e tij ju pranoni të bindeni nga kjo Marrëveshje. Nëse nuk jeni dakord të respektoni kushtet e kësaj Marrëveshjeje, nuk jeni i autorizuar të përdorni ose të hyni në Uebfaqe dhe Shërbimet e tij.


Duke na kontaktuar

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Marrëveshje, ju lutemi na kontaktoni.

Ky dokument u azhurnua për herë të fundit në 12 Prill 2019